ZKOUŠKY DLOUHODOBÉ STABILITY

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření

Firma VINAMET je držitelem povolení na provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability pro tyto typy lékařských rentgenových diagnostických zařízení:

  • skiagrafické a skiaskopické RTG zařízení a kombinovaný provoz (včetně funkce DSA od r. 2009)
  • zubní intraorální a panoramatické RTG zařízení
  • veterinární RTG přístroje
  • zařízení pro počítačovou tomografii - CT
  • mamografické rtg přístroje od r. 2009
Měření je prováděno přístroji NOMEX od firmy PTW - FREIBURG a UNFORS. Použité fantomy a další pomůcky jsou od firem PEHAMED, NUCLEAR ASSOCIATES, FOMEI, VMK, HITACHI.

Nabízíme i provádění zkoušek provozní stálosti v zobrazovacím procesu radiologie a zkoušek provozní stálosti diagnostických rentgenových zdrojů ionizujícího záření a provádění odborné pomoci pro zajištění dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích s rentgenovými zářeními diagnostickými.

Jako jednorázové služby nabízíme povinné proškolení radiačních pracovníků pracujících se zdroji ionizujícího záření u držitele povolení, poradenskou činnost týkající se práce dohlížející osoby objednatele při plnění jeho povinností ohledně ochrany před ZIZ, specifikace závad technického charakteru při výše uvedené činnosti a návrhu způsobu jejich odstranění. Dále nabízíme spolupráci nebo kompletní vypracování potřebné dokumentace pro povolení k provozu RTG pracovišť (Program zabezpečení jakosti, Vnitřní havarijní plán ad.).